Log-in เพื่อเข้าสู่ระบบ

เพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

โปรดอ่าน เงื่อนไขการลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ต่อไปนี้ก่อนทำการ Log-in ทางด้านล่าง

เงื่อนไขการยื่นขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน
 • รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของประชาชนผู้จองบัตรโดยสารเครื่องบิน ในอัตราร้อยละ 40 ของราคาสุทธิค่าบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสาร (กรณีเป็นบัตรโดยสารขาไป-กลับจะนับเป็นหนึ่งผู้โดยสาร) แต่ไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้
  1. (1) ไม่เกิน 3,000 บาทต่อบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสาร เฉพาะกรณีที่จองโรงแรม/ที่พักในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงราย โดยเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
  2. (2) ไม่เกิน 2,000 บาทต่อบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสารในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก (1) โดยเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
 • ประชาชนผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับที่จองห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น
 • เงื่อนไขเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินที่สามารถขอรับสิทธิตามโครงการ
  • เป็นการจองตั๋วเครื่องบินที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
  • ผู้จองห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน จะต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางในการจองตั๋วเครื่องบินดังกล่าวด้วย และจะต้องมีชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษบนบัตรโดยสารที่สะกดถูกต้องและตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของตน
  • การจองตั๋วเครื่องบินจะต้องมีรหัสจอง (Booking No.) ความยาว 6 หรือ 8 หลักที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจสายการบิน ที่ร่วมโครงการ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน
  • วันโดยสารเครื่องบินจะต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
  • วันโดยสารของเที่ยวบินขาไป (ถ้ามี) จะต้องเป็นวันเดียวกับหรือก่อนวันที่ Check in เข้าห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการ ต่างกันไม่เกิน 5 วัน
  • วันโดยสารของเที่ยวบินขากลับ (ถ้ามี) จะต้องเป็นวันเดียวกับหรือหลังวันที่ Check out ออกจากห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการ ต่างกันไม่เกิน 5 วัน
  • สนามบินที่อยู่ในเส้นทางบิน จะต้องอยู่ในภูมิภาคเดียวกันกับห้องพักที่ได้รับสิทธิตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน)
  • ประชาชนผู้ลงทะเบียนจะต้องมีการโดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวแล้วจริง โดยรัฐบาลสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อมูลที่ประชาชนลงทะเบียนในเว็บไซต์ไปตรวจสอบกับสายการบิน
  • การจองตั๋วเครื่องบินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
 • เงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาตรวจสอบสิทธิ
  • การจองตั๋วเครื่องบิน 1 ครั้ง จะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วไม่เกิน 2 ผู้โดยสารต่อ 1 ห้องพักที่จองในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (ยกตัวอย่างเช่น จองห้องพัก 2 ห้อง 3 คืน จะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วไม่เกิน 4 ผู้โดยสาร โดยไม่คำนึงถึงจำนวนคืนที่จองห้องพัก)
  • การจองตั๋วเครื่องบิน 1 ครั้ง จำนวนสิทธิที่ถูกใช้งานคือ 2 ผู้โดยสารต่อ 1 ห้องพักที่จองเสมอ (เช่น จองห้องพัก 2 ห้อง 3 คืน จะเสียสิทธิจำนวน 4 ผู้โดยสาร แม้ว่าจะเดินทางเพียง 2 คน) แต่รัฐจะสนับสนุนเงินค่าตั๋วสำหรับการโดยสารที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น
  • การใช้สิทธิขั้นต่ำคือ 2 ผู้โดยสารต่อการจอง 1 ครั้ง (เช่น กรณีเดินทางคนเดียวโดยจองห้องพัก 1 ห้อง 1 คืน จะเสียสิทธิจำนวน 2 ผู้โดยสาร แต่ในกรณีนี้รัฐจะสนับสนุนเงินค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับ 1 ผู้โดยสารเท่านั้น)
  • ในกรณีที่จองตั๋วเครื่องบินขาไป-กลับ (Round trip) แต่มีการโดยสารจริงเพียงเที่ยวเดียว (ไปหรือกลับอย่างในอย่างหนึ่ง) จะขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วได้เพียงครึ่งหนึ่ง ของมูลค่าบัตรโดยสารเท่านั้น
 • ก่อนลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ประชาชนจะต้องดำเนินการ Check in และ Check out จากห้องพักได้รับสิทธิตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ประชาชนสามารถใช้ Booking No. ที่จองตั๋วเครื่องบิน 1 หมายเลข ต่อการจองห้องพัก 1 ครั้งในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น
 • Booking No. ของตั๋วเครื่องบินที่มีผู้นำไปใช้ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนไปแล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้ลงทะเบียนซ้ำได้อีก
 • เมื่อประชาชนผู้ลงทะเบียนได้ Log-in เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว ประชาชนยอมรับว่า
  • ประชาชนได้อ่านรับทราบและยอมรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้ว
  • หากผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินไม่ถูกต้อง จนทำให้เที่ยวบินที่ต้องการรับสิทธิไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้ว ประชาชนจะไม่สามารถขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวในภายหลังได้อีก (หมายเหตุ: กล่าวคือผู้ลงทะเบียนจะไม่สามารถนำการจองตั๋วเครื่องบินอื่น ๆ มาใช้การขอเงินสนับสนุนร่วมกับการจองห้องพักเดิมดังกล่าวจากโครงการได้อีก อีกทั้งตั๋วเครื่องบินที่ใช้ลงทะเบียนไปแล้วจะไม่สามารถนำใช้ขอเงินสนับสนุนร่วมกับการจองห้องพักอื่น ๆ ในโครงการได้อีก)
  • ผู้ลงทะเบียนจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้อีก หากรัฐบาลได้ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • รัฐบาลสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อมูลที่ประชาชนลงทะเบียนในเว็บไซต์ไปตรวจสอบกับสายการบิน โดยจะยึดถือข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจากสายการบินในการพิจารณาตรวจสอบสิทธิเป็นสำคัญ
 • การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับชื่อ-นามสกุลที่ปรากฏบนตั๋วเครื่องบิน
  • หากประชาชนผู้ลงทะเบียนประสบปัญหา ข้อมูลชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษบนตั๋วเครื่องบินของตนสะกดไม่ถูกต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของตน กรุณาติดต่อกับสายการบินหรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินโดยตรงและแจ้งยืนยันหลักฐาน เช่น บัตรประชาชนใหม่และเก่า, หนังสือเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น เพื่อให้สายการบินตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกันและดำเนินการแก้ไขข้อมูลนำส่งให้โครงการเราเที่ยวด้วยกันได้ถูกต้อง
  • หากประชาชนผู้ลงทะเบียนประสบปัญหา ข้อมูลชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษบนตั๋วเครื่องบินของตนสะกดถูกต้องตามบัตรประจำตัวประชาชนของตน แต่มีชื่อกลาง (Middle name) และ/หรือเครื่องหมายวรรคตอน (เช่น เครื่องหมายยัติภังค์ ‘-‘) และ/หรือการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการลงทะเบียนรับสิทธิสนับสนุนค่าตั่วเครื่องบิน กรุณาติดต่อโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้โดยตรง โดยสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ที่ปรากฏท้ายหน้าเว็บนี้
 • เริ่มลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนตั้งแต่ 8 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 21.00น) และสามารถติดตามสถานะการขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ผ่านเว็บไซต์ของโครงการฯ เท่านั้น
 • หมายเหตุ สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ในกรณีที่ประชาชนกรอกข้อมูลเข้ามาถูกต้องแล้ว ภายในกำหนดไม่เกิน 5 พ.ย. 65 พบว่าข้อมูลจากสายการบินไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลการคืนตั๋วเครื่องบิน ผ่านช่องทาง 02-111-1122 ได้ถึงวันที่ 15 พ.ย.65 เท่านั้น